MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMT

 

– PROIECT ŞCOLAR REGIONAL-

„Cheia istoriei nu se află în istorie, ci în oameni”

 1. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

 Numele instituţiei de învăţământ aplicante:

 

RESPONSABILI DE PROIECT :

 Prof. Traian Anton

 

 1. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

 

Titlul proiectului: Istoria fără manual

Categoria în care se încadrează proiectul: Proiect cultural-artistic, interdisciplinar

Tipul de proiect: regional

 

 1. DESCRIEREA PROIECTULUI

 

Număr de şcolari implicaţi: 

Activităţi propuse: expoziţii de lucrări, concursuri, prezentare de desene şi activităţi artistice, prezentări power-point pe tematica proiectului

 

 1. PREZENTAREA PROIECTULUI

 

Argument:

 

Identitatea unei persoane este dată de apartenenţa sa la o naţiune, de trecutul acesteia şi de limba

pe care o vorbeşte.

Identitatea unui neam este reflectată în trecutul său, tradiţiile pe care le-a moştenit şi aspiraţiile

prezentului.

De-a lungul veacurilor locuitorii acestor ţinuturi şi-au apărat valorile reprezentate prin Limbă,

Credinţă şi Tradiţii.

Formarea unui copil ca cetăţean deplin al acestei naţiuni depinde, în mare măsură, şi de aportul

profesorilor de istorie care au menirea de a insufla elevilor dragostea pentru neam şi valorile lui.

Ne propunem să realizăm un o serie de activităţi cultural-artistice în care să fie îmbinate teme

comune din istoria românilor în urma căruia elevii să îşi verifice cunoştinţele actuale şi să dobândească unele noi.

Prin derularea proiectului educaţional „Istoria fără manual”, se urmăreşte implicarea celor trei factori esenţiali familie – şcoală – comunitate, în asigurarea calităţii demersului didactic, în punerea în practică a noului curriculum şi formarea competenţelor necesare studierii istoriei.

Proiectul, care este unul cultural, artistic şi ştiinţific, se va desfăşura bianual, o dată pe semestru, într-o zi de sâmbătă din luna noiembrie şi una din luna mai, iar activităţile vor fi variate şi stabilite de fiecare partener care organizează manifestările.

 

 1. Obiective pentru elevi:
 • Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
 • Dezvoltarea dragostei elevului pentru istorie şi literatură;
 • Dezvoltarea imaginaţiei;
 • Manifestarea afectivităţii în cadrul proiectului;
 • Stimularea creativităţii;
 • Dezvoltarea unei relații pozitive cu cadrele didactice;
 • Cunoaşterea şi comunicarea cu alţi elevi ce provin din şcoli din judeţul Neamt;
 • Stimularea şi cultivarea înclinaţiilor, aptitudinilor şi talentelor artistice;
 • Petrecerea unei părți a timpului liber într-un mod plăcut, educativ și util.

 

 1. Obiective pentru cadrele didactice:
 • Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat deja existente şi abordarea altora;
 • Dezvoltarea competenţelor specifice studierii disciplinei Istorie şi realizarea unei mai bune promovări a disciplinei şi produselor proiectului în comunitate;
 • Valorificarea comportamentului natural al elevilor ;
 • Implicarea cadrelor didactice în realizarea temelor propuse pe parcursul desfăşurării proiectului.

 

 1. Grup ţintă:
 • Elevi din ciclurile gimnazial  (Clasele V-VIII) de la şcolile implicate în proiect.

 

 1. Beneficiari:
 • Direcţi: elevii şi cadrele didactice implicate
 • Indirecţi: şcolile implicate, comunitatea locală

 

 1. Durata proiectului în ani şcolari: 2015 – 2016

 

 1. Regulament :
 • Fiecare cadru didactic coordonator își formează un echipaj format din maxim 3-4 elevi selectați din clasele V – VIII.
 • Echipajul este transportat la locul desfășurării concursului pe cheltuiala cadrului didactic cu acordul în prealabil a părinților și a directorului unității școlare.
 • Pe timpul desfășurării concursului, elevii vor beneficia gratuit de masă și mijloace de lucru suportate de către organizatori.
 • Probele concursului sunt stabilite în prealabil de către parteneri, care au obligativitatea de a informa elevii despre modalitatea de desfășurare a concursului și să îi pregătească temeinic.
 • Pe durata desfășurării concursului, profesorilor coordonatori nu le este permis să le comunice informații elevilor, decât în contextul în care una dintre probele propuse specifică acest lucru.
 • Partenerii și colaboratorii au următoarele atribuții: pot face parte din juriu, pot pune la dispoziție locul de desfășurare a concursului, pot sponsoriza echipajele câștigătoare, pot facilita sau organiza vizite la diferite obiective istorice din orizontul local sau pot promova proiectul prin diverse modalități.
 • Elevii vor fi transportați acasă de către profesorul coordonator imediat după ce activitățile concursului s-au terminat.

 

 1. Resurse:
 • Umane: elevi, cadre didactice
 • Materiale:
 • Video-proiector
 • planşe
 • desene
 • albume, auxiliare, diplome pentru cadrele didactice şi elevii implicaţi.
 1. Rezultate scontate:
 • Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadre didactice şi

între elevii pe care îi îndrumă;

 • Stimularea şi educarea elevilor în spiritul valorilor naţionale;
 • Realizarea unor expoziţii cu lucrări realizate;
 • Cultivarea disponibilităţilor practice ale elevilor prin activităţi extracurriculare;
 • Stimularea potenţialului artistic-creativ al elevilor;
 • Cunoaşterea orizontului geografic şi specificul zonei-gazdă;
 • Diseminarea proiectului pe surse on-line (situri ale şcolii, situri didactice) sau în spaţiul media

locală sau zonală.

 

 1. Modalităţi de evaluare a proiectului:

chestionare orală, apreciere verbală

– diplome

– expoziție cu fotografii din timpul activităților proiectului

* Echipajele participante pot efectua vizite şi excursii la obiectivele turistice şi de interes în orizontul local al şcolilor participante.

 

 1. Impactul proiectului:

Implementarea proiectului va avea impact asupra:

– grupului ţintă (generarea unor schimbări specifice);

– şcolii ca organizaţie (creşterea capacităţii instituţionale, extinderea parteneriatelor, creşterea prestigiului în comunitate);

– crearea cluburilor de istorie;

– partenerilor din proiect (dobândirea unor competenţe, informaţii şi abilităţi);

– comunităţii locale.

 

 1. Sustenabilitatea proiectului:

Proiectul se va desfăşura pe perioada 2015-2016, câte o dată pe semestru, aşa încât fiecare şcoală membră în proiect să aibă şansa să fie o dată gazdă şi să organizeze o activitate.

– Continuarea activității grupului de acțiune din cadrul proiectului

– Continuarea implicării elevilor în studiul istoriei

– Menținerea/Dezvlotarea de parteneriate încheiate în cadrul proiectului

 

 1. Activităţi de promovare/mediatizare, diseminare:

– Promovarea activităţilor desfăşurate în cadrul Comisiilor metodice din unităţile şcolare participante la proiect;

– Publicații în revistele unităților școlare partenere

– Promovarea proiectului în cadrul cercurilor de specialitate;

– Mass-media.

– Realizarea unei pagini Web a proiectului.

 

 1. Buget

-Autofinanțare ; fiecare cadru didactic coordonator contribuie cu banii necesari transportului către locul de desfășurare a proiectului, cât și cu alte cheltuieli suplimentare cum ar fi masa elevilor sau procurarea de mijloace de lucru în cadrul concursului.

 

 1. Finalizare

Cadru festiv de evaluare a activității.

 

CONŢINUTUL PROIECTULUI

Ediția a I-a –  Mai 2016, Școala Gimnazială Nr. 1 Răucești – Neamț

 

Nr. crt. Activitatea Locul de      desfăşurare Data / perioada Responsabili
 

1.

 

Cuvânt înainte.

 

Sala de clasă

 

 

Mai 2016

 

Profesorul gazdă şi participanţi
 

2.

Expoziţie de desene pe tema România, patria mea.

Fiecare echipaj afişează desenele pe care le-a realizat în prealabil şi care vor fi supuse jurizării

 

 

Hol/sala de clasă

 

 

4 Mai 2016

 

 

 

 

Profesorii coordonatori

 

3.

 Să ne cunoaştem. Fiecare echipaj va prezenta un PPT despre şcoala de la care provine, precum şi despre zonă şi/sau evenimente importante desfăşurate în proximitate  

 

Sala de clasă

 

Mai 2016

 

 

 

Echipajele participante

 

 

4. Concurs de tip grilă desfăşurat între elevii participanţi la proiect pe teme din istoria românilor.

Profesorii participanţi vor trimite în prealabil câte 10 întrebări din istoria românilor şi variantele de răspuns din care se va face selecţia finală pentru întrebările din concurs

 

 

Sala de clasǎ

 

 

Mai 2016

 

 

 

Profesorii participanţi şi echipajele

 5. Concurs

Recunoașteți personajul?

Elevii participanți vor trebui să recunoască câte 5 personaje din Istoria românilor, alese aleatoriu dintr-un set de imagini și să expună cât mai multe informații despre el

 

 

Sala de clasǎ

 

Mai 2016

 

 

 

Echipajele participante

6. Exemple de bune practici pe tematică istorică şi posibilităţi de implementare la nivelul şcolilor partenere  

Sala de clasǎ

 

Mai 2016

 

 

Profesorii  participanţi